มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล
:: มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอนาคตของสังคมไทย ::
ENGLISH | ภาษาไทย
มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
เกี่ยวกับ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล About TISCO Foundation
การดำเนินงาน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ทุนที่มูลนิธิ ทิสโก้ ได้มอบ ในประเภทต่างๆ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Download มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ถามมา ตอบไป มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล FQA TISCO Foundation
ร่วมบริจาค มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Donate TISCO Foundation
กิจกรรม มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Activities TISCO Foundation
ข้อมูล น่ารู้ ในชีวิต ประจำวัน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Info TISCO Foundation
ติดต่อ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Contact TISCO Foundation
ประกาศ รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2564
Facebook
เพื่อการชมเวปไซท์ที่สมบรูณ์แบบ กรุณาตั้งหน้าจอที่ 1024 * 768 และลง flash6 plug-in หรือสูงกว่า
  มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : ความเป็นมา มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : คณะกรรมการมูลนิธิ
มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : เกี่ยวกับมูลนิธิ
มูลนิธิทิสโก้
เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม

นับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับบริจาคทุนทรัพย์ตามแรงศรัทธาจากพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเสมอ ทำให้เงินกองทุนมียอดเพิ่มตามลำดับและเกิดดอกผลเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเพื่อการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้บริจาคทุนไปแล้วจำนวน 333 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 135) ซึ่งหมายความว่าใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักเป็นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา และทุพพลภาพด้วยการบริจาคอวัยวะเทียม และกายอุปกรณ์ต่างๆ
3. เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : คณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิ
นายปลิว มังกรกนก รองประธาน
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ
นางศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการ
นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการ
นางผุสดี ปรีชาพานิช กรรมการ
นางดวงรัตน์ กิตติวิทยากุล กรรมการ
นางภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการ
นายธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล กรรมการ
นางสาวชุตินธร ไวกาสี กรรมการและเหรัญญิก
นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
พลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา


คณะทำงานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
นายธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการ
นายรชต ยุบลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวนุสรา นาภิรมย์ เจ้าหน้าที่โครงการ
นายปรภัทร ทับทิม เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวณัฏฐ์รดา ศักดิ์สิทธิฐากูร เจ้าหน้าที่โครงการ
นายณพิชญ์สิษฐ์ เพ็ชรหาญ เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาววรรณา ประสังริโย เจ้าหน้าที่การเงิน
นายวรชิต เลียบทวี เจ้าหน้าที่บัญชี
นายศิริศักดิ์ เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ


มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (02) 633-7501-7
โทรสาร +66 (02) 638-0554
อีเมล์ : tiscofoundation@tiscofoundation.org

Facebook