T I S C O  Foundation  
ENGLISH | ภาษาไทย
มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
เกี่ยวกับ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล About TISCO Foundation
การดำเนินงาน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ทุนที่มูลนิธิ ทิสโก้ ได้มอบ ในประเภทต่างๆ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Download มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ถามมา ตอบไป มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล FQA TISCO Foundation
ร่วมบริจาค มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Donate TISCO Foundation
กิจกรรม มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Activities TISCO Foundation
ข้อมูล น่ารู้ ในชีวิต ประจำวัน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Info TISCO Foundation
ติดต่อ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Contact TISCO Foundation
ประกาศ รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2562 (รอบรอฟังผล)
Facebook
เพื่อการชมเวปไซท์ที่สมบรูณ์แบบ กรุณาตั้งหน้าจอที่ 1024 * 768 และลง flash6 plug-in หรือสูงกว่า
ถามมา ตอบไป มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล FQA TISCO Foundation
มูลนิธิฯ มีการบริจาคทุนอะไรบ้าง?
ทุนการศึกษาที่ได้มาต้องใช้คืนมูลนิธิฯ หรือไม่
สามารถสมัครขอทุนทั้ง 3 ประเภทได้กี่ช่องทาง
ผู้ขอรับทุนการศึกษา มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง?
การขอรับทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? และมีขั้นตอนการขอทุนอย่างไร
ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
มูลนิธิฯ เปิดรับทุนการศึกษาช่วงไหนของปี?
ทุนมูลนิธิฯ ให้ทั้งหมดกี่ทุน
อยากทราบทุนการศึกษาในแต่ละระดับ?
ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะประกาศปีละกี่ครั้ง?
ถ้าเรียนภาคพิเศษ จะขอสมัครทุนมูลนิธิฯ ได้หรือไม่
ธนาคารที่ต้องเปิดบัญชีหลังจากที่ได้รับทุน?
สามารถเปิดบัญชีที่มี ATM ได้หรือไม่?
สามารถเบิกเงินเป็นก้อนล่วงหน้าแล้วนำไปทยอยใช้จ่ายในภายหลังได้หรือไม่?
เคยได้รับทุนเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้จะได้อีกหรือเปล่า?
ทุนการศึกษามูลนิธิฯ จะให้ต่อเนื่องจนถึงระดับใด?
การที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจะต้องทำอย่างไรบ้าง?
การกรอกแบบฟอร์มแบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ กรณีทุนต่อเนื่อง ต้องให้ใครเซ็นต์บ้าง และต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง
เมื่อปี 2559 เคยได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ แต่ตอนปี 2560 ไม่ได้รับทุน แล้วปี 2561 จะขอส่งแบบฟอร์มไปอีกจะได้ทุนต่อเนื่องไหม
นักศึกษาที่ได้รับทุนกู้ยืม เช่น กยศ. หรือ กรอ. แล้ว จะสามารถขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ได้หรือไม่
กรณีย้ายสถานศึกษา ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
สามารถส่งหลักฐานการย้ายสถานศึกษาใหม่ให้กับมูลนิธิฯ ได้ที่ช่องทางใดได้บ้าง
สมัครออนไลน์ได้ที่ช่องทางใด
กรอกข้อมูลสมัครขอทุนทางออนไลน์ไป เมื่อกรอกเสร็จแล้วต้องทำอย่างไร
กรอกข้อมูลส่งไปทางระบบออนไลน์แล้ว ยังต้องส่งแบบเอกสารไปอีกหรือเปล่า
สมัครทางออนไลน์แต่หาชื่อสถานศึกษาไม่เจอต้องทำอย่างไร
นักเรียนที่ส่งขอทุนเข้ามาจะได้ทุกคนหรือเปล่า
หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าเทอมก่อนได้รับทุนมูลนิธิฯ จึงนำเงินจากส่วนอื่นมาจ่ายก่อนนั้น แล้วพอได้รับทุนจากมูลนิธิฯ จะถอนเงินทุนไปใช้คืนจากเงินที่นำไปจ่ายก่อนได้หรือไม่
ได้รับตั๋วแลกเงินแล้ว แต่เนื่องจากนักเรียนไม่เรียนต่อ สามารถเปลี่ยนเป็นนักเรียนอีกคนรับแทนได้หรือไม่
ทุนการศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง?
เมื่อบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ แล้ว สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้หรือไม่?
หากสนใจจะบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ ต้องทำอย่างไรบ้าง?


ถาม : มูลนิธิฯ มีการบริจาคทุนอะไรบ้าง?
ตอบ : มูลนิธิฯ มีการบริจาคทุน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ทุนการศึกษาที่ได้มาต้องใช้คืนมูลนิธิฯ หรือไม่
ตอบ : ไม่ต้องคืน เพราะทุนที่มูลนิธิฯให้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ใช่ทุนกู้ยืม
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : สามารถสมัครขอทุนทั้ง 3 ประเภทได้กี่ช่องทาง
ตอบ : ทุนการศึกษา - สมัครได้ทั้งทางออนไลน์ หรือกรอกแบบฟอร์มของมูลนิธิฯ
ทุนรัษาพยาบาล - กรอกแปบบฟอร์มของมูลนิธิฯ
ทุนประกอบอาชีพ – กรอกแปบบฟอร์มของมูลนิธิฯ
โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอทุนทั้ง 3 ประเภทได้ที่ http://www.tiscofoundation.org
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ผู้ขอรับทุนการศึกษา มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง?
ตอบ : ผู้ที่จะขอทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ต้องมีสัญชาติไทย
2) กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
3) ฐานะยากจน
4) ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
5) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
6) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิฯ
7) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : การขอรับทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? และมีขั้นตอนการขอทุนอย่างไร
ตอบ : ผู้ป่วยที่จะขอรับทุนรักษาพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 65 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนา
3) หลังจากได้รับทุนผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
4) ไม่ป่วยด้วยความจงใจทำผิดตามกฎจราจร ผิดกฎหมาย ยาเสพติดหรือทำร้ายตัวเอง
ผู้ป่วยต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล โดยมีแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลนั้นๆ เซ็นต์รับรองในใบการขอทุน
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
ตอบ : ผู้ที่จะขอรับทุนประกอบอาชีพต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ต้องมีสัญชาติไทย
2) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีทักษะในอาชีพที่จะขอรับทุน
3) เป็นผู้ที่มีภาระต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว
4) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
5) มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
6) ขอทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : มูลนิธิฯ เปิดรับทุนการศึกษาช่วงไหนของปี?
ตอบ : เปิดรับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของทุกปี
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ทุนมูลนิธิฯ ให้ทั้งหมดกี่ทุน
ตอบ : ไม่ได้จำกัดจำนวนทุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณและกรรมการพิจารณา
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : อยากทราบทุนการศึกษาในแต่ละระดับ?
ตอบ : ระดับประถมศึกษา 1,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 บาท
ระดับ ปวช. 7,000 บาท
ระดับ ปวส.-อุตสาหกรรม 14,000 บาท
ระดับ ปวส.-อื่นๆ 9,000 บาท
ระดับปริญญาตรี 12,000-15,000 บาท
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะประกาศปีละกี่ครั้ง?
ตอบ : มูลนิธิฯ จะประกาศปีละ 2 ครั้ง
1. ช่วงเดือน พฤษภาคม - สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
2. ช่วงเดือน ตุลาคม - สำหรับนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลังจากประกาศแล้ว ตั๋วแลกเงินจะถูกส่งไปยังสถานศึกษาของนักเรียน / นักศึกษา
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ถ้าเรียนภาคพิเศษ จะขอสมัครทุนมูลนิธิฯ ได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ค่ะ
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ธนาคารที่ต้องเปิดบัญชีหลังจากที่ได้รับทุน?
ตอบ : เปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
หากในพื้นที่ไม่มี 2 ธนาคารดังกล่าว ให้ใช้ธนาคารอื่นได้ โดยต้องไม่นำเงินของครอบครัวและเงินส่วนตัวมาฝาก–ถอน ร่วมกับบัญชีนี้
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : สามารถเปิดบัญชีที่มี ATM ได้หรือไม่?
ตอบ : ไม่ได้ เพราะมูลนิธิฯ ไม่ต้องการให้ผู้ได้รับทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่จำเป็นและต้อง การให้มีการบันทึกเงินเข้า-ออกทุกรายการในสมุดบัญชี
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : สามารถเบิกเงินเป็นก้อนล่วงหน้าแล้วนำไปทยอยใช้จ่ายในภายหลังได้หรือไม่?
ตอบ : ไม่ได้ ควรเบิกตามจำนวนที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้ง
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : เคยได้รับทุนเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้จะได้อีกหรือเปล่า?
ตอบ : ได้ แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มขอทุนต่อเนื่องส่งไปยงมูลนิธิฯ ทุกปี
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ทุนการศึกษามูลนิธิฯ จะให้ต่อเนื่องจนถึงระดับใด?
ตอบ : นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของมูลนิธิฯ
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : การที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจะต้องทำอย่างไรบ้าง?
ตอบ : มูลนิธิฯ มีแบบฟอร์มการขอรับทุนต่อเนื่องซึ่งผู้ขอทุนที่ได้ทุนต่อเนื่อง ต้องส่งหลักฐานประกอบการ ขอรับทุนต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จ รายงานการใช้จ่ายเงิน และสมุดธนาคารหน้าที่มีการเบิกถอนเงิน โดยต้องส่งแบบฟอร์มขอทุนต่อเนื่องไปยังมูลนิธิฯ ทุกปี (ดาวน์โหลดกฎระเบียบการขอรับทุนการศึกษาได้ที่ www.tiscofoundation.org)
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : การกรอกแบบฟอร์มแบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ กรณีทุนต่อเนื่อง ต้องให้ใครเซ็นต์บ้าง และต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ โดยต้องให้ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู้ดูแลทุน (โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา) เซ็นต์รับทราบในทุกรายการ และต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าบำรุง / ค่าธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อรายการ / และหรือต่อใบเสร็จ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปมาด้วย
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : เมื่อปี 2559 เคยได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ แต่ตอนปี 2560 ไม่ได้รับทุน แล้วปี 2561 จะขอส่งแบบฟอร์มไปอีกจะได้ทุนต่อเนื่องไหม
ตอบ : ถ้าหายไปปีใดปีหนึ่ง หรือไม่ได้ทุนปีใดปีหนึ่ง จะต้องเริ่มเป็นทุนใหม่ค่ะ
คือต้องส่งแบบฟอร์มทุนใหม่พร้อมหลักฐานการสมัครตามระเบียบของมูลนิธิฯ
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : นักศึกษาที่ได้รับทุนกู้ยืม เช่น กยศ. หรือ กรอ. แล้ว จะสามารถขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : กรณีย้ายสถานศึกษา ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ : นักเรียน / นักศึกษา หรืออาจารย์ผู้ดูแลจากสถานศึกษาเดิม ต้องแจ้งสถานที่เรียนใหม่ด้วยการส่งสำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
เพื่อแสดงว่าได้เข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษาในสถานที่ศึกษาใหม่เป็นที่เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษาของสถานศกษาใหม่ หรือ
- สำเนาใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรือ
- จดหมายจากสถานศึกษาเดิมแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาในสถานศึกษาใหม่ หรือ
- หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน / นักศึกษาจากสถานศึกษาใหม่
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : สามารถส่งหลักฐานการย้ายสถานศึกษาใหม่ให้กับมูลนิธิฯ ได้ที่ช่องทางใดได้บ้าง
ตอบ : ได้ 4 ช่องทางดังนี้
1. ไปรษณีย์
2. Inbox ทาง Facebook ของมูลนิธิ (TISCO Foundation)
3. Email : tiscofoundation@tiscofoundation.org
4. โทรสาร 02-638-0554
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : สมัครออนไลน์ได้ที่ช่องทางใด
ตอบ : http://scholarship.tiscofoundation.org
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : กรอกข้อมูลสมัครขอทุนทางออนไลน์ไป เมื่อกรอกเสร็จแล้วต้องทำอย่างไร
ตอบ : ต้องแจ้งอาจารย์ที่ดูแลทุนให้ทราบด้วย เพราะอาจารย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้ทางทูลนิธิฯ ได้แต่เพียงผู้เดียว
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : กรอกข้อมูลส่งไปทางระบบออนไลน์แล้ว ยังต้องส่งแบบเอกสารไปอีกหรือเปล่า
ตอบ : ไม่ต้องแล้ว ให้เลือกส่งได้ทางใดทางหนึ่ง
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : สมัครทางออนไลน์แต่หาชื่อสถานศึกษาไม่เจอต้องทำอย่างไร
ตอบ : รีบแจ้งมาที่มูลนิธิฯ โดยด่วน เพื่อที่จะได้ดำเนินการเพิ่มให้ทันที
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : นักเรียนที่ส่งขอทุนเข้ามาจะได้ทุกคนหรือเปล่า
ตอบ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการ โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่มลนิธิฯกำหนด รวมทั้งปัจจัยอื่นประกอบ เช่น พิจารณาสภาพครอบครัว อาชีพรายได้ของผู้ปกครอง ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สถานภาพที่อยู่อาศัย เป็นต้น
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าเทอมก่อนได้รับทุนมูลนิธิฯ จึงนำเงินจากส่วนอื่นมาจ่ายก่อนนั้น แล้วพอได้รับทุนจากมูลนิธิฯ จะถอนเงินทุนไปใช้คืนจากเงินที่นำไปจ่ายก่อนได้หรือไม่
ตอบ : ได้ แต่เขียนชี้แจงมาด้วยว่าเพราะเหตุผลใด และต้องมีใบเสร็จแนบมาด้วย
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ได้รับตั๋วแลกเงินแล้ว แต่เนื่องจากนักเรียนไม่เรียนต่อ สามารถเปลี่ยนเป็นนักเรียนอีกคนรับแทนได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ เพราะตั๋วแลกเงินระบุชื่อนักเรียนคนนั้นแล้ว ต้องส่งตั๋วคืนมาที่มูลนิธิฯ ส่วนนักเรียนที่ต้องการได้รับทุนจากมูลนิธิฯ ทางโรงเรียนสามารถทำเรื่องขอมาได้ในรอบปีต่อ ๆ ไป
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : ทุนการศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง?
ตอบ : นอกจากใช้เพื่อกิจกรรมด้านการศึกษาแล้ว นักเรียนผู้รับทุนสามารถนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น สามารถนำไปเป็นค่าอาหารกลางวัน ซื้อเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียน รวมถึงค่าพาหนะในการเดินทาง ซึ่งส่งผลดีในแง่กำลังใจในการเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางบ้านอีกทางหนึ่ง
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : เมื่อบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ แล้ว สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้หรือไม่?
ตอบ : ได้ เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 379 โดยใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักเป็นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้
[ กลับสู่ด้านบน ]ถาม : หากสนใจจะบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
ตอบ : ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่
สำนักงานมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (02) 633-7501-7
โทรสาร +66 (02) 638-0554
อีเมล์ : tiscofoundation@tiscofoundation.org

หรือ

1. โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล"
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ เลขที่ 0001-127-005008-0

2. โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม
ชื่อบัญชี "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล"
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-53585-6


และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านมาที่มูลนิธิทันที โดยส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทาง โทรสารหมายเลข 0-2638-0554 และโดยทางไปรษณีย์จ่าหน้าถึง

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ต่อไป
[ กลับสู่ด้านบน ]
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (02) 633-7501-7
โทรสาร +66 (02) 638-0554
อีเมล์ : tiscofoundation@tiscofoundation.org

Facebook