มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล
:: มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอนาคตของสังคมไทย ::
ENGLISH | ภาษาไทย
มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
เกี่ยวกับ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล About TISCO Foundation
การดำเนินงาน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ทุนที่มูลนิธิ ทิสโก้ ได้มอบ ในประเภทต่างๆ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Download มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ถามมา ตอบไป มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล FQA TISCO Foundation
ร่วมบริจาค มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Donate TISCO Foundation
ข้อมูล น่ารู้ ในชีวิต ประจำวัน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Info TISCO Foundation
ติดต่อ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Contact TISCO Foundation
ประกาศ รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2566 (รอบรอฟังผล)
PDPA TISCO Foundation
Facebook

มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : ทุนประเภทต่างๆ มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : ทุนประเภทต่างๆ มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : ทุนประเภทต่างๆ


แนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ มีอยู่หลายลักษณะ แต่ที่เป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันก็คือ การบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับทั่วประเทศ นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยังบริจาคทุนรักษาพยาบาลแก่คนไข้อนาถาไร้ที่พึ่ง ตลอดจนการบริจาคทุนประกอบอาชีพแก่บุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ จะทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการบริจาคโดยตรงเฉพาะราย


ทุนการศึกษา

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในฐานะกลไกพื้นฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ มูลนิธิทิสโก้ฯ จึงเน้นความสำคัญของการบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติของเราต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิได้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านทุนการ ศึกษาด้วยการบริจาคทุน การศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี และบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรณรงค์ผู้รู้หนังสือโครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นานาชาติ โครงการจัดพิมพ์หนังสือปทานุกรมภาษามือไทย ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นต้น


ทุนรักษาพยาบาล

มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยอนาถา ทุพพลภาพ ที่โรงพยาบาลในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคยื่นขอมา อีกทั้งได้บริจาคอวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เช่น

- บริจาคแขน ขา เทียม - บริจาคเครื่องช่วยเดิน
- บริจาคเครื่องช่วยฟัง - บริจาคเบรสฝึกยืน
- บริจาคเครื่องช่วยพูด - บริจาคเหล็กดามกระดูก
- บริจาคเลนส์แก้วตาเทียม - บริจาคลิ้นหัวใจ
- บริจาคเก้าอี้อาบน้ำสำหรับคนพิการ - บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจ
- บริจาครถโยก - บริจาคผ้ายืดรัดแผลไฟไหม้
- บริจาคข้อสะโพกเทียม - บริจาคเครื่องดูดเสมหะ

นอกเหนือจากนั้นมูลนิธิฯ ได้บเคยบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิของโรงพยาบาลชัยภูมิ, ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิธารน้ำใจ, มูลนิธิธรรมิกชนฯ, มูลนิธิ หู คอ จมูก แห่งประเทศไทย และบริจาคเลนส์แก้วตาเทียมให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย โดยร่วมมือกับสโมสรไลออนส์เอราวัณกรุงเทพ


ทุนประกอบอาชีพ

มูลนิธิฯ มีโครงการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการประกอบอาชีพด้วยการบริจาคเครื่องมือประกอบอาชีพ และเงินทุนจำนวนหนึ่งให้กับผู้ขอรับทุนในหลายลักษณะแตกต่างกันไปตามความจำเป็น และเหมาะสม เช่น รถเข็นขายน้ำอัดลม รถสามล้อสำหรับรับซื้อของเก่า รถเข็นสำหรับขายก๋วยเตี๋ยว ผัก ผลไม้ เตียงนวดแผนโบราณ เครื่องซักผ้า จักรเย็บผ้า อุปกรณ์ขายข้าวแกง ส้มตำ ไอศครีมปั่น เครื่องมือสำหรับช่างไม้ เครื่องสูบน้ำทำการเกษตรและเครื่องเรือหางยาว เป็นต้น ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ยังคงให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นสามารถ ประกอบสัมมาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่เป็นภาระแก่สังคม