ทุนประกอบอาชีพ

               มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จะบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคล โดยจะเน้นให้ผู้ขอรับทุนต้องใช้ทักษะในการประกอบอาชีพนั้นๆ และจะบริจาคเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เช่น รถเข็น จักรเย็บผ้า เตาอบ อุปกรณ์ถ้วยชาม ช้อนส้อม โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดอาหาร เครื่องปั่นผลไม้ เป็นต้น

ทุนประกอบอาชีพ

               มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จะบริจาคทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคล โดยจะเน้นให้ผู้ขอรับทุนต้องใช้ทักษะในการประกอบอาชีพนั้นๆ และจะบริจาคเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เช่น รถเข็น จักรเย็บผ้า เตาอบ อุปกรณ์ถ้วยชาม ช้อนส้อม โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดอาหาร เครื่องปั่นผลไม้ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. สัญชาติไทย
 3. มีประสบการณ์ หรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพที่จะขอทุน
 4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
 5. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ประหยัด รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต
 6. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือกระทำความผิดตามกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทในขณะขอรับทุน
 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. สัญชาติไทย
 3. มีประสบการณ์ หรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพที่จะขอทุน
 4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
 5. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ประหยัด รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต
 6. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือกระทำความผิดตามกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทในขณะขอรับทุน

เอกสารประกอบการขอรับทุน

 1. แบบฟอร์มการขอรับทุนประกอบอาชีพ พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพที่จะทำ และรายการอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ต้องการขอรับบริจาค พร้อมสำรวจราคาสิ่งของด้วย
 5. ภาพถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ และบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
 6. แผนที่แสดงสถานที่ประกอบอาชีพ และบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
 7. ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการอบรม หรือใบผ่านงานในอาชีพที่จะขอทุน (ถ้ามี)
 1. แบบฟอร์มการขอรับทุนประกอบอาชีพ พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพที่จะทำ และรายการอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ต้องการขอรับบริจาค พร้อมสำรวจราคาสิ่งของด้วย
 5. ภาพถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ และบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
 6. แผนที่แสดงสถานที่ประกอบอาชีพ และบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
 7. ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการอบรม หรือใบผ่านงานในอาชีพที่จะขอทุน (ถ้ามี)

วิธีการยื่นขอรับทุนประกอบอาชีพ

               สามารถยื่นขอรับทุนรักษาพยาบาลได้ตลอดทั้งปี โดยผู้ขอรับทุนจัดส่งเอกสารมาที่…
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 633 7502-4

เวลาทำการ 08:30 – 17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดทำการธนาคาร

               สามารถยื่นขอรับทุนรักษาพยาบาลได้ตลอดทั้งปี โดยผู้ขอรับทุนจัดส่งเอกสารมาที่…
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 633 7502-4

เวลาทำการ 08:30 – 17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดทำการธนาคาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ระเบียบการขอรับทุนประกอบอาชีพ

แบบฟอร์มการขอรับทุนประกอบอาชีพ