มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม

     นับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับบริจาคทุนทรัพย์ตามแรงศรัทธาจากพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเสมอ ทำให้เงินกองทุนมียอดเพิ่มตามลำดับและเกิดดอกผลเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทิสโก้ฯ 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเพื่อการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 135) ซึ่งหมายความว่าใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิทิสโก้ฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักเป็นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้

     มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม

     นับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับบริจาคทุนทรัพย์ตามแรงศรัทธาจากพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเสมอ ทำให้เงินกองทุนมียอดเพิ่มตามลำดับและเกิดดอกผลเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทิสโก้ฯ 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเพื่อการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 135) ซึ่งหมายความว่าใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิทิสโก้ฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักเป็นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถาและทุพพลภาพ ด้วยการบริจาคอวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ต่างๆ
  3. เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
  4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถาและทุพพลภาพ ด้วยการบริจาคอวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ต่างๆ
  3. เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
  4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิ
นายปลิว มังกรกนก รองประธาน
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการ
นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการ
นางผุสดี ปรีชาพานิช กรรมการ
นางดวงรัตน์ กิตติวิทยากุล กรรมการ
นางภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการ
นางกษมา จาติกวณิช กรรมการ
นายธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล กรรมการ
นางสาวผกาภรณ์ บุณยัษฐิติ กรรมการ
นางสาวชุตินธร ไวกาสี กรรมการและเหรัญญิก
นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ
นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิ
นายปลิว มังกรกนก รองประธาน
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการ
นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการ
นางผุสดี ปรีชาพานิช กรรมการ
นางดวงรัตน์ กิตติวิทยากุล กรรมการ
นางภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการ
นางกษมา จาติกวณิช กรรมการ
นายธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล กรรมการ
นางสาวผกาภรณ์ บุณยัษฐิติ กรรมการ
นางสาวชุตินธร ไวกาสี กรรมการและเหรัญญิก
นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ที่ปรึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

พลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา
พลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา

คณะทำงานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

คณะทำงานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธุ์ธราพงษ์ ผู้จัดการ
นายรชต ยุบลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวบวรลักษณ์ นักร้อง เจ้าหน้าที่โครงการ
นายปรภัทร ทับทิม เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวณัฏฐ์รดา ศักดิ์สิทธิฐากูร เจ้าหน้าที่โครงการ
นายธัญญาธีร์ เพ็ชรหาญ เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาววรรณา ประสังริโย เจ้าหน้าที่การเงิน
นายวรชิต เลียบทวี เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวอำพรรณ แซ่ลี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธุ์ธราพงษ์ ผู้จัดการ
นายรชต ยุบลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวบวรลักษณ์ นักร้อง เจ้าหน้าที่โครงการ
นายปรภัทร ทับทิม เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวณัฏฐ์รดา ศักดิ์สิทธิฐากูร เจ้าหน้าที่โครงการ
นายธัญญาธีร์ เพ็ชรหาญ เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาววรรณา ประสังริโย เจ้าหน้าที่การเงิน
นายวรชิต เลียบทวี เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวอำพรรณ แซ่ลี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ