ทุนรักษาพยาบาล

               มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ยากไร้และขาดแคลน ด้วยการบริจาคกายอุปกรณ์ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยพูด แว่นสายตา รถนั่งคนพิการ วอล์กเกอร์ อวัยวะเทียม เลนส์แก้วตาเที่ยว เหล็กดามสะโพก เหล็กดามแขนขา สะโพกเทียม ลิ้นหัวใจเทียม ลิ้นหัวใจเทียม เส้นเลือดเทียม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ค่าตรวจในห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ค่า X-ray ทำ MRI ค่าเดินทางมาพบแพทย์ ค่าส่วนเกินนอกเหนือสิทธิบัตรประกันสุขภาพ เป็นต้น โดยมูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป
               นอกเหนือจากนั้น หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เช่น โรคไต มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ เอดส์ ไขข้อ เป็นต้น มูลนิธิฯ จะช่วยเหลือโดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ทุนรักษาพยาบาล

               มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ยากไร้และขาดแคลน ด้วยการบริจาคกายอุปกรณ์ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยพูด แว่นสายตา รถนั่งคนพิการ วอล์กเกอร์ อวัยวะเทียม เลนส์แก้วตาเที่ยว เหล็กดามสะโพก เหล็กดามแขนขา สะโพกเทียม ลิ้นหัวใจเทียม ลิ้นหัวใจเทียม เส้นเลือดเทียม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ค่าตรวจในห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ค่า X-ray ทำ MRI ค่าเดินทางมาพบแพทย์ ค่าส่วนเกินนอกเหนือสิทธิบัตรประกันสุขภาพ เป็นต้น โดยมูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป
               นอกเหนือจากนั้น หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เช่น โรคไต มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ เอดส์ ไขข้อ เป็นต้น มูลนิธิฯ จะช่วยเหลือโดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนา
 3. หลังจากได้รับทุน ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ป่วย
 4. ไม่ป่วยด้วยความผิดตามกฎจราจร ผิดกฎหมายยาเสพติด หรือทำร้ายตัวเอง
 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนา
 3. หลังจากได้รับทุน ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ป่วย
 4. ไม่ป่วยด้วยความผิดตามกฎจราจร ผิดกฎหมายยาเสพติด หรือทำร้ายตัวเอง

เอกสารประกอบการขอรับทุน

 1. แบบฟอร์มการขอรับทุนรักษาพยาบาล พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับทุน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน
 4. หนังสือรับรองจากแพทย์ที่วินิจฉัยโรค (ใบรับรองแพทย์)
 5. หนังสือนำส่งจากโรงพยาบาล พร้อมความเห็นจากนักสังคมสงเคราะห์
 6. ใบเสนอราคาค่าเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยต้องใช้ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเบิกได้
 1. แบบฟอร์มการขอรับทุนรักษาพยาบาล พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับทุน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน
 4. หนังสือรับรองจากแพทย์ที่วินิจฉัยโรค (ใบรับรองแพทย์)
 5. หนังสือนำส่งจากโรงพยาบาล พร้อมความเห็นจากนักสังคมสงเคราะห์
 6. ใบเสนอราคาค่าเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยต้องใช้ หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเบิกได้

วิธีการยื่นขอรับทุนรักษาพยาบาล

               สามารถยื่นขอรับทุนรักษาพยาบาลได้ตลอดทั้งปี โดยนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลกรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ให้การรักษาอยู่ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับมูลนิธิ เพื่อขอทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย

โดยจัดส่งเอกสารมาที่…
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 633 7502-4

เวลาทำการ 08:30 – 17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดทำการธนาคาร

               สามารถยื่นขอรับทุนรักษาพยาบาลได้ตลอดทั้งปี โดยนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลกรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ให้การรักษาอยู่ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับมูลนิธิ เพื่อขอทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย

โดยจัดส่งเอกสารมาที่…
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 633 7502-4

เวลาทำการ 08:30 – 17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดทำการธนาคาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

ระเบียบการขอรับทุนรักษาพยาบาล

แบบฟอร์มการขอรับทุนรักษาพยาบาล
(สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี หรือ บุคคลที่อายุ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่สามารถลงนามยินยอมด้วยตนเองได้)

แบบฟอร์มการขอรับทุนรักษาพยาบาล
(สำหรับบุคคลที่อายุ 10 ปีขึ้นไป ที่สามารถลงนามยินยอมด้วยตนเองได้)