ทุนการศึกษา

               มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในฐานะกลไกพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ มูลนิธิทิสโก้ฯ จึงเน้นความสำคัญของการบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิได้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาด้วยการบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี และบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ผู้รู้หนังสือ โครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นานาชาติ โครงการจัดพิมพ์หนังสือปทานุกรมภาษามือไทย ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทุนการศึกษา

               มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในฐานะกลไกพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ มูลนิธิทิสโก้ฯ จึงเน้นความสำคัญของการบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิได้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาด้วยการบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี และบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ผู้รู้หนังสือ โครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นานาชาติ โครงการจัดพิมพ์หนังสือปทานุกรมภาษามือไทย ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นต้น

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ทั้งทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม ของทุกปี

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ทั้งทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม ของทุกปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
 2. ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป
 3. ครอบครัวฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม
 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ
 6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 7. ระดับปริญญาตรี ต้องไม่เรียนมหาวิทยาลัยเอกชน และไม่เรียนภาคพิเศษ/ภาคสมทบ
 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
 2. ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป
 3. ครอบครัวฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม
 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ
 6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 7. ระดับปริญญาตรี ต้องไม่เรียนมหาวิทยาลัยเอกชน และไม่เรียนภาคพิเศษ/ภาคสมทบ

จำนวนเงินทุนการศึกษา

ระดับชั้นเรียน จำนวนเงินทุน/ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 7,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอุตสาหกรรม 14,000 บาท
ปริญญาตรี 15,000 บาท

*มูลนิธิทิสโก้ฯ มอบทุนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง

**ผู้ขอรับทุนต้องส่งสมัครขอทุนทุกปีและปฏิบัติตามระเบียบของมูลนิธิ จึงจะได้รับทุนต่อเนื่องในปีต่อไป

ระดับชั้นเรียน จำนวนเงินทุน/ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 7,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอุตสาหกรรม 14,000 บาท
ปริญญาตรี 15,000 บาท

*มูลนิธิทิสโก้ฯ มอบทุนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง
**ผู้ขอรับทุนต้องส่งสมัครขอทุนทุกปีและปฏิบัติตามระเบียบของมูลนิธิ จึงจะได้รับทุนต่อเนื่องในปีต่อไป

ประเภทผู้ขอรับทุนการศึกษา

ทุนใหม่

ผู้ที่ไม่เคยยื่นสมัครขอรับทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ มาก่อน หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ฯ แล้วในปีก่อน แต่ไม่ได้รับทุนในปีการศึกษาล่าสุดนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา-ทุนใหม่
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
 • สำเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • รูปถ่ายสภาพบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน
 • เขียนเล่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จำนวน 1 หน้ากระดาษ
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

ผู้ที่ไม่เคยยื่นสมัครขอรับทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ มาก่อน หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ฯ แล้วในปีก่อน แต่ไม่ได้รับทุนในปีการศึกษาล่าสุดนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา-ทุนใหม่
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
 • สำเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • รูปถ่ายสภาพบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน
 • เขียนเล่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จำนวน 1 หน้ากระดาษ
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (เฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

ทุนต่อเนื่อง

ผู้ที่ได้รับทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ ในปีการศึกษาปัจจุบันนี้ และประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนต่อเนื่องมายังมูลนิธิฯ ทุกปี
 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา-ทุนต่อเนื่อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
 • สำเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่แสดงชื่อ-สกุลเจ้าของบัญชี และหน้าที่แสดงรายการเดินบัญชี ตั้งแต่เริ่มนำเงินทุนปีล่าสุดฝากเข้าบัญชีจนถึงรายการปัจจุบัน
 • แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา
 • (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุง/ค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อรายการหรือต่อใบเสร็จ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปมาด้วย
ผู้ที่ได้รับทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ ในปีการศึกษาปัจจุบันนี้ และประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนต่อเนื่องมายังมูลนิธิฯ ทุกปี
 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา-ทุนต่อเนื่อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
 • สำเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าที่แสดงชื่อ-สกุลเจ้าของบัญชี และหน้าที่แสดงรายการเดินบัญชี ตั้งแต่เริ่มนำเงินทุนปีล่าสุดฝากเข้าบัญชีจนถึงรายการปัจจุบัน
 • แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา
 • (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุง/ค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อรายการหรือต่อใบเสร็จ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปมาด้วย

วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 1. คุณครูผู้ดูแลทุนที่สถานศึกษาคัดเลือกผู้ขอรับทุนที่เข้าเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา
 2. รวบรวมแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและเอกสารประกอบการสมัครของผู้ขอรับทุน
 3. จัดทำใบปะหน้าหนังสือนำส่ง แจ้งรายละเอียดจำนวนผู้ขอรับทุน พร้อมรายชื่อและระดับชั้นเรียน
 4. ส่งเอกสารให้มูลนิธิฯทางไปรษณีย์
  ที่อยู่…มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 1. คุณครูผู้ดูแลทุนที่สถานศึกษาคัดเลือกผู้ขอรับทุนที่เข้าเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา
 2. รวบรวมแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและเอกสารประกอบการสมัครของผู้ขอรับทุน
 3. จัดทำใบปะหน้าหนังสือนำส่ง แจ้งรายละเอียดจำนวนผู้ขอรับทุน พร้อมรายชื่อและระดับชั้นเรียน
 4. ส่งเอกสารให้มูลนิธิฯทางไปรษณีย์
  ที่อยู่…มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สมัครทางระบบออนไลน์

 1. คุณครูผู้ดูแลทุนที่สถานศึกษา ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านและเพิ่มชื่อสถานศึกษาในระบบออนไลน์
  ที่ คลิก ลงทะเบียนคุณครูผู้ดูแลทุน
 2. ผู้ขอรับทุนกรอกข้อมูลการสมัครขอทุนที่ scholarship.tiscofoundation.org
 3. คุณครูผู้ดูแลทุนเข้าระบบ เพื่ออัปโหลดเอกสารและเขียนแสดงความเห็นของคุณครู แล้วกดส่งข้อมูลให้กับมูลนิธิ พร้อมดาวน์โหลดใบรายชื่อยืนยันการสมัครขอรับทุนด้วย
 4. ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คุณครูผู้ดูแลทุน ลงลายมือชื่อในใบรายชื่อยืนยันการสมัครขอรับทุน
  แล้วส่งให้มูลนิธิ ทาง E-mail : [email protected]
 1. คุณครูผู้ดูแลทุนที่สถานศึกษา ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านและเพิ่มชื่อสถานศึกษาในระบบออนไลน์
  ที่ คลิก ลงทะเบียนคุณครูผู้ดูแลทุน
 2. ผู้ขอรับทุนกรอกข้อมูลการสมัครขอทุนที่ scholarship.tiscofoundation.org
 3. คุณครูผู้ดูแลทุนเข้าระบบ เพื่ออัปโหลดเอกสารและเขียนแสดงความเห็นของคุณครู แล้วกดส่งข้อมูลให้กับมูลนิธิ พร้อมดาวน์โหลดใบรายชื่อยืนยันการสมัครขอรับทุนด้วย
 4. ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คุณครูผู้ดูแลทุน ลงลายมือชื่อในใบรายชื่อยืนยันการสมัครขอรับทุน
  แล้วส่งให้มูลนิธิ ทาง E-mail : [email protected]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-คู่มือ ทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-คู่มือ ทุนการศึกษา

คู่มือการขอรับทุนการศึกษา

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา-ทุนใหม่

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา-ทุนต่อเนื่อง

แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

คู่มือการสมัครขอทุนระบบออนไลน์-ประถมศึกษา

คู่มือการสมัครขอทุนระบบออนไลน์-มัธยม, อาชีวะ และอุดมศึกษา

คู่มือการสมัครขอทุนระบบออนไลน์-คุณครูผู้ดูแลทุน