คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มูลนิธิทิสโก้ฯ มีการบริจาคทุน 3 ประเภท
1. ทุนการศึกษา
2. ทุนรักษาพยาบาล
3. ทุนประกอบอาชีพ

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่
1. บริจาคด้วยตนเองได้ที่ มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล”
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ เลขที่ 0001-127-005008-0

3. โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม
ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-53585-6

4. การบริจาคผ่าน QR Code พร้อมเพย์

5. การบริจาคผ่าน QR Code ผ่านระบบ e-Donation

หมายเหตุ การบริจาคเงินผ่านทางระบบ e-Donation มูลนิธิฯ จะไม่ได้ออกใบเสร็จให้กับท่าน
เนื่องจากข้อมูลการบริจาคของท่านจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติแล้ว โดยท่านสามารถเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการบริจาคได้

การขอรับใบเสร็จบริจาคเงิน
ส่งหลักฐานการบริจาคเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านมาที่ E-mail : [email protected] 

หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ต่อไป

ได้ เนื่องจากมูลนิธิทิสโก้ฯ ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 379
โดยใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิทิสโก้ฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักเป็นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้ 1 เท่า

ทุนการศึกษา

ผู้ที่จะขอทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
  2. ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป
  3. ครอบครัวฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรม
  5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ
  6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
  7. ระดับปริญญาตรี ต้องไม่เรียนมหาวิทยาลัยเอกชน และไม่เรียนภาคพิเศษ/ภาคสมทบ

มูลนิธิฯเปิดรับสมัครให้ขอรับทุนการศึกษา ทั้งทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 มกราคมของทุกปี

ไม่มี เนื่องจากมูลนิธิฯเปิดรับสมัครทุนช่วงเวลาเดิมทุกๆ ปี
ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะมีประกาศแจ้งเตือนผ่านทางเพจ Facebook : TISCO Foundation ด้วย

ไม่ได้จำกัดจำนวนทุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณและการพิจารณาของคณะกรรมการ

ไม่ต้อง เพราะทุนของมูลนิธิฯ เป็นทุนให้เปล่า ไม่ใช่ทุนกู้ยืม

ระดับชั้นเรียน จำนวนเงินทุน/ปี
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 7,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอุตสาหกรรม 14,000 บาท
ปริญญาตรี 15,000 บาท

มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปีละ 2 ครั้ง
1. ช่วงเดือน มิถุนายน – สำหรับผู้ขอรับทุนที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา และผู้ขอรับทุนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 และ ม.3 แล้วส่งหลักฐานการย้ายสถานศึกษาให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2. ช่วงเดือน พฤศจิกายน – สำหรับผู้ขอรับทุนที่ย้ายสถานศึกษา ส่งหลักฐานการย้ายสถานศึกษาให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม

หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ตั๋วแลกเงิน/แคชเชียร์เช็ค จะถูกส่งไปยังสถานศึกษาของผู้ขอรับทุน และตั๋วเงินมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ที่ระบุลงบนตั๋วแลกเงิน/แคชเชียร์เช็คเท่านั้น


** กำหนดการประกาศทุนช่วงเวลาเดิมทุกปี เว้นแต่มีเหตุการณ์ไม่ปกติที่อาจกระทบกำหนดการเดิม โดยมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง Facebook : TISCO Foundation **

ไม่ได้  มูลนิธิฯ ให้ทุนกับผู้ขอทุนที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติเท่านั้น

เปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
หากในพื้นที่ไม่มี 2 ธนาคารดังกล่าว ให้ใช้ธนาคารอื่นได้
โดยต้องไม่นำเงินของครอบครัวและเงินส่วนตัว มาฝาก–ถอน ร่วมกับบัญชีนี้

ไม่ได้  เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่ต้องการให้ผู้ขอรับทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่จำเป็น
ผู้ขอรับทุนจะต้องปรับปรุงรายการเงินเข้า-ออกทุกรายการในสมุดบัญชี

ได้ แต่ต้องมีการปรับสมุดบัญชีทุกครั้งที่มีการฝาก-ถอนเงิน

ได้ แต่ต้องไปขอหลักฐานรายการเดินบัญชีจากธนาคาร เพื่อส่งเป็นหลักฐานประกอบการสมัครขอทุนต่อเนื่องให้มูลนิธิฯด้วย

ไม่ได้ ควรเบิกตามจำนวนที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้ง

ได้ แต่ต้องส่งใบสมัครขอทุนต่อเนื่องทุกปี และปฏิบัติตามระเบียบการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาด้วย

ให้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

กรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน สามารถเก็บเงินทุนไว้ในบัญชีเงินฝากได้เพื่อใช้จ่ายในอนาคตได้ และหากต้องใช้เงินจะต้องใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมูลนิธิฯ เท่านั้น

มูลนิธิฯ มีแบบฟอร์มการขอรับทุนต่อเนื่อง ซึ่งผู้ขอรับทุนที่ได้ทุนต่อเนื่องต้องส่งหลักฐานประกอบการขอรับทุนต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จ รายงานการใช้จ่ายเงิน และสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีการเบิกถอนเงิน โดยต้องส่งแบบฟอร์มขอทุนต่อเนื่องมายังมูลนิธิฯ ทุกปี

แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ ต้องให้ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู้ดูแลทุน (โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา) เซ็นรับทราบในทุกรายการ และต้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าบำรุง/ค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบเสร็จรับเงินอื่นๆที่น่าเชื่อถือ และมีค่าใช้จ่ายต่อรายการและ/หรือต่อใบเสร็จ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปมาด้วย

ไม่ได้ มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์เพื่อแบ่งปันโอกาสให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายอื่นๆด้วย

ผู้ขอรับทุนหรืออาจารย์ผู้ดูแลทุน ต้องส่งหลักฐานยืนยันการย้ายสถานศึกษาให้มูลนิธิฯทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
– บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาใหม่
– ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาใหม่
– หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาใหม่

ติดตามประกาศได้ที่ Facebook : TISCO Foundation

– สำหรับผู้ขอทุนในระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา จะต้องแจ้งอาจารย์ที่ดูแลทุนที่สถานศึกษาให้ทราบ เพื่อแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องแล้วส่งข้อมูลให้ทางมูลนิธิฯ
– สำหรับผู้ขอทุนในระดับอุดมศึกษา ให้แจ้งกองกิจการนิสิตนักศึกษาหรือหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องการขอทุนการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับมูลนิธิฯ

ไม่ต้อง ให้เลือกส่งได้ทางใดทางหนึ่ง

แจ้งให้คุณครูผู้ดูแลทุนที่สถานศึกษา ลงทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชื่อสถานศึกษาในระบบออนไลน์

คุณครูผู้ดูแลทุน/หน่วยงานที่ดูแลทุนของสถานศึกษา ลงทะเบียนได้ที่ คลิก ลงทะเบียนคุณครูผู้ดูแลทุน

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่มูลนิธิฯกำหนด รวมทั้งปัจจัยอื่นประกอบ เช่น พิจารณาสภาพครอบครัว อาชีพรายได้ของผู้ปกครอง ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สถานภาพที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ไม่ได้ เพราะแคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินระบุชื่อนักเรียนคนนั้นแล้ว
สถานศึกษาจะต้องส่งตั๋วคืนมาให้มูลนิธิฯ ส่วนนักเรียนที่ต้องการได้รับทุนจากมูลนิธิฯ ทางโรงเรียนสามารถทำเรื่องขอมาได้ในรอบปีต่อไปได้

ให้ใช้ได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาเท่านั้น เช่น ค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดนักเรียน/นักศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรียนพิเศษ ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถเดินทางประจำวันไป-กลับระหว่างที่พักกับสถานศึกษา เป็นต้น
ห้ามนำไปใช้จ่ายในครอบครัว หรือเป็นค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา

ทุนรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยที่จะขอรับทุนรักษาพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 65 ปี ไม่จำกัดเพศ ศาสนา
3) หลังจากได้รับทุนผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
4) ไม่ป่วยด้วยความจงใจทำผิดตามกฎจราจร ผิดกฎหมาย ยาเสพติดหรือทำร้ายตัวเอง
ผู้ป่วยต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล โดยมีแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลนั้นๆ เซ็นรับรองในใบการขอทุน

สามารถยื่นขอรับทุนรักษาพยาบาลได้ตลอดทั้งปี โดยนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลกรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ให้การรักษาอยู่ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับมูลนิธิ เพื่อขอทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย
โดยจัดส่งเอกสารมาที่…
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 633 7502-4
เวลาทำการ 08:30 – 17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดทำการธนาคาร

ทุนประกอบอาชีพ

ผู้ที่จะขอรับทุนประกอบอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สัญชาติไทย
2) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีทักษะในอาชีพที่จะขอรับทุน
3) เป็นผู้ที่มีภาระต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว
4) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
5) มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
6) ขอทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย

สามารถยื่นขอรับทุนรักษาพยาบาลได้ตลอดทั้งปี โดยผู้ขอรับทุนจัดส่งเอกสารมาที่…
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 633 7502-4
เวลาทำการ 08:30 – 17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดทำการธนาคาร